Policjanci, strażacy, strażnicy graniczni i funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa doczekali się publikacji przygotowanych przez resort spraw wewnętrznych i administracji projektów rozporządzeń, które zapewnić im mają realizację części porozumienia z 2018 roku. Chodzi oczywiście o kolejną turę podwyżek, które trafić miały do funkcjonariuszy teoretycznie od 1 stycznia br. Sprawa jest już co prawda na ostatniej prostej, ale komplikuję ją niewątpliwie rządowa walka z epidemią koronawirusa, która może wpłynąć na termin przyjęcia ustawy budżetowej na rok 2020 - co jest niezbędne do wprowadzenia omawianych zmian w życie.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się cztery projekty rozporządzeń, dotyczące podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji formacji -  policji, straży pożarnej, Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa. Wszystkie dokumenty wejść mają w życie dzień po ogłoszeniu, ale będą miały oczywiście zastosowanie od 1 stycznia 2020 roku.

Pierwszy projekt, dotyczący funkcjonariuszy policji, zmienia rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego. Zgodnie z porozumieniem z 2018 roku, wszyscy funkcjonariusze podlegli MSWiA otrzymają od 1 stycznia 2020 roku podwyżkę uposażenia w przeciętnej miesięcznej wysokości 500 zł brutto na etat (wraz z nagrodą roczną). Jak tłumaczy resort, biorąc pod uwagę, że sam wzrost kwoty bazowej (z kwoty 1,523,29 zł do kwoty 1,614,69 zł, tj. o 6 proc.) nie spowoduje zwiększenia przeciętnego miesięcznego uposażenia o kwotę 500 zł (wraz z nagrodą roczną) istnieje również potrzeba zwiększenia wielokrotności kwoty bazowej. W przypadku policjantów, o 0,100, co spowoduje jej wzrost z 3,71 do 3,810.

Dodatkowe środki na uposażenia zaplanowane na 2020 r. umożliwiają dokonanie podwyżek uposażeń policjantów o 462 zł przeciętnie miesięcznie na etat, a z uwzględnieniem nagrody rocznej wypłacanej w 2021 r. nastąpi wzrost o kolejne 38 zł, tj. łącznie o 500 zł przeciętnie miesięcznie na etat. (...) Oznaczać to będzie, że przeciętne miesięczne uposażenie wyniesie 6 151,97 zł.

fragment uzasadnienia projektu rozporządzenia MSWiA dotyczącego Policji

Resort podkreśla, w dokumencie dotyczącym policjantów, że wziął pod uwagę wzrost mnożników kwoty bazowej określających stawki uposażenia zasadniczego w zależności od grupy zaszeregowania funkcjonariusza, co będzie odpowiadało wzrostowi uposażenia zasadniczego przeciętnie miesięcznie o 397 zł, a po uwzględnieniu przeciętnego miesięcznego uposażenie z tytułu indywidualnej wysługi lat o 65 zł, spowoduje łączny jego wzrost o 462 zł przeciętnie miesięcznie na etat. "Zastosowanie różnych wzrostów mnożników w poszczególnych grupach od 0,219 dla grupy 1 do 0,023 w grupie 14a pozwoli na zachowanie porównywalnego wzrostu uposażeń wraz z wysługą dla policjantów, tj. o ok. 462 zł" - czytamy w uzasadnieniu. 

Natomiast już z Oceny Skutków Regulacji dowiadujemy się, że na cel ten wyasygnowano dla Policji ogółem ponad 630 mln zł, z tego na uposażenia - ponad 573 mln zł oraz na wydatki relacjonowane do uposażeń - ponad 57 mln zł.

(...)