Komendant główny policji miał prawo wydalić ze służby funkcjonariusza ze względu na jego ograniczoną przydatność – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

 

Funkcjonariusz pełniący służbę w Komendzie Głównej Policji może być zwolniony z zajmowanego stanowiska i przeniesiony do innej jednostki organizacyjnej Policji. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny, przyznając rację ministrowi spraw wewnętrznych.

Zawieszać czy nie zawieszać postępowania w sprawie zatrzymania prawa jazdy w sytuacji, gdy kierowca kwestionuje wyniki pomiaru? Nawet NSA wydaje w tej sprawie rozbieżne wyroki. Za przekroczenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h kierowcy grozi nie tylko grzywna z art. 92a kodeksu wykroczeń, ale też zatrzymania przez starostę prawa jazdy na trzy miesiące.

Komendant wojewódzki ma prawo obniżyć uposażenie chorego policjanta, jeśli ten zwolnienie lekarskie wykorzystuje do pracy zarobkowej. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny, uchylając wcześniejszy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który był korzystny dla funkcjonariusza. 

Za wniosek o sporządzenie uzasadnienia zapłacić trzeba będzie 100 zł. Gdy strona wniesie apelację, wówczas kwota ta zostanie zaliczona na poczet opłaty za postępowanie odwoławcze w drugiej instancji. Ma to zniechęcić strony od żądania uzasadnienia w sytuacji, gdy i tak nie zamierzają korzystać ze środków zaskarżenia. Zwłaszcza że sądy są przeciążone, a pisanie uzasadnień jest zarówno czasochłonne, jak i pracochłonne. 

10-godzinny rozkład czasu służby policjanta, a także wprowadzenie nowych jej form, może być rozwiązaniem problemów związanych z większą liczbą odejść z policji i brakiem kandydatów. Według Rzecznika Praw Obywatelskich bardziej elastyczny rozkład służby wymaga jednak zapisania odpowiednich gwarancji w ustawie; dziś mówi o tym tylko rozporządzenie ministra.

Komenda policji nie ma prawa domagać się od podwładnego zwrotu pobranego równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego za okres 10 lat wstecz. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę kasacyjną.

Funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa zwolnieni ze służby, którzy nie nabyli prawa do renty lub emerytury policyjnej, nie stracą swoich okresów ubezpieczenia. Będą się mogli ubiegać o świadczenia przewidziane w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 1383 ze zm.).