Postępowanie dyscyplinarne mundurowego będzie można wznowić w każdej sprawie w ciągu dziesięciu lat od uprawomocnienia się orzeczenia.

W życie wchodzi właśnie nowela ustawy policyjnej, która pozwala przywrócić do służby funkcjonariuszy zwolnionych dyscyplinarnie, oczyszczonych później z zarzutów. Nowe przepisy pozwolą także wypłacić im zaległe pensje. Nowela była inicjatywą Senatu. Trafiła do niego petycja niesłusznie wydalonego z policji Krzysztofa K. z Wrocławia. Policjant został prawomocnie uniewinniony dopiero po 12 latach. Choć został oczyszczony z zarzutów, nie mógł do tej pory liczyć nie tylko na rekompensatę utraconych zarobków, ale także na rehabilitację i powrót do służby. Podmiotem składającym petycję do senackiej komisji był Zarząd Główny NSZZ Policjantów.

Nowela uzupełnia katalog przesłanek wznowienia postępowania dyscyplinarnego o kolejną podstawę. Ta stanowi, że postępowanie dyscyplinarne można wznowić, gdy prowadzone o ten sam czyn postępowanie karne, karne skarbowe lub w sprawach o wykroczenia zostało zakończone prawomocnym wyrokiem uniewinniającym albo orzeczeniem o umorzeniu postępowania z powodu niepopełnienia przestępstwa czy wykroczenia.

Inny będzie również termin ograniczający prawo wniesienia wniosku o wznowienie postępowania dyscyplinarnego. Po zmianie postępowanie dyscyplinarne będzie można wznowić w każdej sprawie w ciągu dziesięciu, a nie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego.

źródło: rp.pl