Polska udzieli dodatkowego wsparcia misji UE EULEX Kosowo poprzez utworzenie Rezerwowej Jednostki Specjalnej Polskiej Policji. MSWiA przygotowało projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia kontyngentu policyjnego wydzielonego do udziału w Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie. 

W ramach polskiego kontyngentu policyjnego dotychczas do Kosowa delegowano ok. 3900 policjantów, z czego większość w ramach dwudziestu dziewięciu zmian Jednostki Specjalnej Polskiej Policji. Aktualnie w Kosowie przebywa 95 policjantów służących w JSPP oraz 6 ekspertów policyjnych realizujących zadania na rzecz wyjaśnienia zbrodni wojennych z czasu konfliktu w Kosowie.

Polski kontyngent policyjny jest największym narodowościowym komponentem EULEX-u. Na ok. 340 członków międzynarodowego składu osobowego misji – 101 to polscy policjanci. Oficer polskiej Policji jest Szefem Pionu Operacyjnego Misji EULEX.

Strona polska w wyniku roboczych negocjacji wyraziła gotowość dodatkowego wsparcia działań misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie poprzez utworzenie Rezerwowej Jednostki Specjalnej Polskiej Policji i wysłanie jej w rejon działania misji w przypadku potrzeby wynikającej z działań specjalnie powołanego przez Unię Europejską organu sprawiedliwości do osądzenia sprawców zbrodni wojennych z czasów konfliktu w Kosowie. Został przygotowany projekt porozumienia technicznego pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a władzami misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie w sprawie utworzenia RJSPP.

Jak podkreślają projektodawcy, zmiana uchwały Rady Ministrów w sprawie utworzenia kontyngentu policyjnego wydzielonego do udziału w Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX Kosowo, wynika zatem z konieczności wsparcia misji i wymiaru sprawiedliwości Kosowa w związku z planowanymi działaniami mającymi na celu osądzenie sprawców zbrodni wojennych z czasów konfliktu w Kosowie. Działania te, w ocenie międzynarodowych obserwatorów (ekspertów), mogą spowodować znaczny wzrost napięć społecznych i doprowadzić do wybuchu zamieszek na terenie Kosowa, a tym samym do destabilizacji obecnego stanu bezpieczeństwa w regionie Bałkanów Zachodnich.

Zaproponowane przez Polskę wsparcie polegałoby na utworzeniu i wysłaniu w rejon działania misji Rezerwowej Jednostki Specjalnej Polskiej Policji, w skład której weszłoby od 90 do 100 osób (§ 1 pkt 1 projektu uchwały). Zadania Rezerwowej Jednostki Specjalnej Polskiej Policji byłyby takie same jak Jednostki Specjalnej Polskiej Policji, z wyłączeniem zadań przewidzianych dla komponentu antyterrorystycznego. Osoby wchodzące w skład Rezerwowej Jednostki Specjalnej Polskiej Policji zostałyby delegowane do Kosowa na okres do 4 miesięcy w zależności od rozwoju sytuacji operacyjnej na terenie działania misji (§ 1 pkt 2 lit. b projektu uchwały).

Ponadto w projekcie uchwały zaproponowano wydłużenie z 6 do 12 miesięcy czasu trwania zmiany kontyngentu w odniesieniu do Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie (§ 1 pkt 2 lit. a projektu uchwały). Projektodawcy uzasadniają to tym, że przyjęty w uchwale 6-cio miesięczny czas trwania zmiany Jednostki Specjalnej Polskiej Policji jest niedostosowany do potrzeb i zadań misji oraz możliwości logistycznych Policji.

Tłumaczą to tym, że policjanci po przybyciu na teren działania mandatu misji przechodzą różnego rodzaju szkolenia przygotowujące ich do realizacji zadań, poznają teren działania i specyfikę wykonywanych zadań, ponadto wykorzystują przysługujące im urlopy, co łącznie powoduje, że efektywny czas służby na misji przy 6-cio miesięcznym okresie delegowania jest bardzo krótki, a konieczność dokonywania częstych rotacji zmniejsza efektywność działań jednostki przy jednoczesnym generowaniu znacznych kosztów ekonomicznych wynikających z konieczności przeprowadzenia badań i szczepień oraz wyposażenia nowego stanu osobowego, jak również kosztów transportu w i z rejonu działania.

reszta artykułu: tutaj