W jednym z artykułów na portalu mundurowe.info możemy przeczytać o odpowiedzi udzielonej przez Jarosława Zielińskiego na interpelację złożoną przez poseł Młyńczak.

Pani poseł prosiła o odpowiedz na następujące pytania:

 

  1. Czy jest prawdą, że zaplanowany na styczeń 2019 r. pierwszy wzrost wynagrodzeń nie będzie równy dla każdego funkcjonariusza Policji?
  2. Czy jest prawdą, że zaplanowany na styczeń 2019 r. pierwszy wzrost wynagrodzeń będzie uzależniony od wysługi lat funkcjonariusza Policji?
  3. Czy jest prawdą, że zaplanowany na styczeń pierwszy wzrost wynagrodzeń będzie niższy niż deklarowane w porozumieniu 655 zł brutto dla funkcjonariusza Policji?

 

a tak brzmi odpowiedz Ministra:

 

„Szanowny Panie Marszałku,

w związku z interpelacją numer 28613 Posła na Sejm RP Pani Aldony Młyńczak w sprawie zapisów
w porozumieniu między rządem a NSZZ Policjantów 
– określonych przez Panią Poseł jako niejasne – przedstawiam, co następuje.

W dniu 8 listopada 2018 r. zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Stroną Społeczną reprezentowaną przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb resortu spraw wewnętrznych i administracji. Zgodnie z § 2 ust. 1 Porozumienia funkcjonariusze otrzymają od dnia 1 stycznia 2019 r. podwyżkę uposażenia
w przeciętnej miesięcznej wysokości 655 zł na etat (wraz z nagrodą roczną), zawierającą kwotę podwyżki wynikającej z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1828, z późn. zm.).

Odnosząc się do kwoty wzrostu uposażeń od dnia 1 stycznia 2019 r. o 655 zł, trzeba zauważyć,
że obejmuje ona również wzrost nagrody rocznej, co oznacza że od ww. daty funkcjonariusze otrzymają należną im podwyżkę uposażenia o 604 zł, a o kolejne 51 zł wzrośnie nagroda roczna z tytułu tej podwyżki wypłacana w 2020 r.

Realizacją postanowień Porozumienia, w przypadku policjantów, jest rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków
do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego
 (Dz.U. poz. 240). Rozporządzenie to zakłada wzrost stawek uposażenia zasadniczego, w każdej grupie zaszeregowania stanowisk służbowych policjantów, o jednakową kwotę 520 zł. Dodatkowo
od tej kwoty wzrośnie również uposażenie zasadnicze z tytułu wysługi lat.

W kontekście podnoszonych przez Panią Poseł rzekomych niejasności w zapisach zawartych
w Porozumieniu, należy podkreślić, że ww. rozporządzenie, w podanym kształcie, czyli podwyższające uposażenie zasadnicze w każdej grupie zaszeregowania o 520 zł, do którego będzie doliczany
tzw. dodatek stażowy, uzyskało kontrasygnatę Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

Oznacza to, że Strony Porozumienia jednomyślnie zaakceptowały treść jego postanowień w związku z czym należy uznać, że nie ma żadnych wątpliwości w tym zakresie.

Z poważaniem

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z up.
Jarosław Zieliński
Sekretarz Stanu”

 

źródło: mundurowe.info