O jubileuszu 30. lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów pamiętali także przedstawiciele władz państwowych i gremiów ustawodawczych.

11 maja mija 30 lat od powstania Niezależnego Związku Zawodowego Policjantów. Zgoda na jego założenie w resorcie siłowym była jednym najważniejszych symboli zmian ustrojowych w naszym kraju.

11 maja 1990 r., jeden dzień po ogłoszeniu i wejściu w życie uchwalonej w dniu 6 kwietnia 1990 r. ustawy o Policji, Sąd Wojewódzki w Warszawie postanawia wpisać Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów do rejestru związków zawodowych (Sygn. Akt VII NS Rej zz pz 41/89).

Jedni noszą maseczki, inni mają, ale zsunięte. “Mandaty muszą się pojawić, bo widać rozprężenie” – powiedział minister zdrowia w wywiadzie udzielonym portalowi wp.pl

Korzystając z przykładu NSZZ Policjantów na Warmii i Mazurach, medycy z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy wystąpili z wnioskiem do Ministra Sprawiedliwości o powołanie komórek do zwalczania agresji wobec personelu medycznego.

Na wniosek Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, Komenda Główna Policji przedstawiła Opinię Prawną w sprawie zasad udzielania funkcjonariuszom zwolnienia od służby w związku z pobieraniem zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020′ – o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych niemi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony do 24 maja. Co ważne, nawet jeżeli żłobek czy przedszkole zostaną od 6 maja otwarte, rodzice, którzy nie zdecydują się na posłanie dziecka do placówki, będą mieli prawo do zasiłku.

Sejm uchwalił 30 kwietnia 2020′ pakiet ustaw zwany„Tarczą Antykryzysową 3.0. Ustawa sankcjonuje między innymi prawo do 100% uposażenia za okres nieobecności w służbie spowodowany kwarantanną lub izolacją i zniesienie limitu nadgodzin w Policji. Teraz ustawa trafiła do Senatu RP