W dniu 22 listopada 2021 r., Warmińsko-Mazurski Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Olsztynie skierował do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie swoje uwagi do notatki zawierającej sposób i kryteria przyznawania specjalnego dodatku motywacyjnego. Dodatek ten, jak pamiętamy został utworzony w ramach realizacji Porozumienia zawartego w dniu 24 września 2021 r., pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a związkami zawodowymi działającymi w tym resorcie.   

Propozycję sposobu i kryteriów przyznawania specjalnych dodatków motywacyjnych, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie zawarł w notatce służbowej z dnia 16 listopada 2021 r. Po zaopiniowaniu przez NSZZ Policjantów oraz przez Związki cywilne, dokument ten będzie wiążący dla komendantów powiatowych i miejskich, którzy odpowiadają za podział środków nagrodowych.

Zarząd Wojewódzki pozytywnie ocenił propozycję przedstawioną przez Komendanta Wojewódzkiego, ale postawił kilka warunków. Jeden z nich ma pozwolić na uniknięcie posługiwania się innymi kryteriami niż te, które wymieniono w oficjalnej notatce. Kolejny warunek ma na celu eliminację decyzji obarczonych błędem lub pozbawionych uzasadnienia. Chodzi o to, by policjanci, którzy stwierdzą, że otrzymali za niską nagrodę lub nie otrzymali jej wcale i przedstawią Zarządowi Terenowemu obiektywne argumenty, dostali szansę na zweryfikowanie decyzji przełożonego.   

Zarząd Wojewódzki zaproponował też Komendantowi Wojewódzkiemu, żeby dolna granica dodatku motywacyjnego nie była wyższa niż 1,5 tys. zł. Takie rozwiązanie uwzględnia interes policjantów z minimalnym stażem służby lub policjantów, których dyspozycyjność w okresie objętym oceną charakteryzuje się niższym poziomem, ale posiadają oni pozytywną opinię przełożonych. Przy dolnej granicy ustalonej na przykładowym poziomie 3 tys. zł, tacy policjanci mogą nie otrzymać żadnej nagrody i chodzi więc o to, żeby otrzymali przynajmniej 1,5 tys. zł. Poniżej zamieszczamy kryteria zawarte w notatce KWP i opinię ZW.

Sławomir Koniuszy