15 kwietnia 2019′ Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów skierował na ręce Marszałka Sejmu kolejną petycję, powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Petycja dotyczy wysokości ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego w wymiarze 1/30 części miesięcznego uposażenia.

Skutkiem przywołanego wyroku TK jest uznanie niezgodności z Konstytucją RP tej części przepisu, która dotyczy uwzględnienia przy sposobie obliczenia wysokości należnego ekwiwalentu współczynnika 1/30 części miesięcznego uposażenia, jako niesprawiedliwego i uchylenie ww. przepisu w tej części.

Pomimo upływu 5 miesięcy od daty publikacji wyroku w Dzienniku Ustaw, do dzisiaj nie wprowadzono rozwiązań, które stanowiłyby wykonanie zapadłego orzeczenia TK. Przedłożone dotychczas projekty zawierają liczne braki i stanowią wykonanie wyroku w niewielkiej części.

Załączona opinia prawna stanowi uzasadnienie niniejszej petycji.

Komentarz Biura Prasowego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów:

Związek nie odpuszcza w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop

Od 2015 roku Związek toczy batalię prawną o zmianę dyskryminujących funkcjonariuszy zapisów ustawy o Policji w zakresie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. 30 października 2018 roku Trybunał Konstytucyjny RP na wniosek NSZZ Policjantów wydał korzystny wyrok, w którym jednoznacznie stwierdził, że art. 115 a ustawy o Policji jest sprzeczny z art. 66 ust. 2 w związku art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. W następstwie wyroku ustawodawca tj. Sejm RP powinien bez zbędnej zwłoki naprawić swój błąd krzywdzący od lat tysiące byłych i obecnych policjantek i policjantów.

Od 5 miesięcy Rząd RP nie przyjął i nie skierował do Sejmu RP projektu zmiany ustawy o Policji, który wychodziłby naprzeciw oczekiwaniom środowiska policyjnego. Trwają obecnie niezrozumiałe przepychanki prawne odnośnie opracowanego wadliwego nieakceptowanego przez NSZZ Policjantów projektu ustawy, choć sprawa wydaje się bardzo prosta i łatwa do wprowadzenia, jak pokazuje praktyka legislacyjna obecnego Rządu i Parlamentu.

Funkcjonariusze i funkcjonariuszki piszą pisma do komendantów o wypłatę korzystniejszego ekwiwalentu za urlop i otrzymują od nich odpowiedzi, że nic nie mogą zrobić ze względu na brak podstawy prawnej wypłaty ekwiwalentu w wyższej wysokości. Docierają również do Związku sygnały, że kierownicy jednostek Policji wstrzymali wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, gdyż nie wiedzą jak postępować w obecnej sytuacji.

Taki stan powoduje u policjantów frustrację i zdenerwowanie oraz utratę zaufania do Państwa, które powinno kierować się zasadą sprawiedliwości społecznej wobec swoich funkcjonariuszy.
NSZZ Policjantów kieruje do Ministra i Komendanta Głównego Policji kolejne wystąpienia, jednak nie otrzymał dotąd jasnej odpowiedzi, kiedy korzystne zmiany w ustawie, proponowane przez Związek miałyby zostać wprowadzone w życie.
Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Kolega Rafał Jankowski zniecierpliwiony postawą decydentów, w dniu 15 kwietnia br. skierował na ręce Marszałka Sejmu RP Petycję, która ma na celu zmusić Parlament RP do szybkiego wprowadzenia w życie rozwiązań respektujących wyrok Trybunału Konstytucyjnego RP, bez potrzeby rozbudowy biurokracji, niepotrzebnego angażowania sądów, które i tak są nadto obciążone oraz, co jest niezmiernie ważne z punktu widzenia korzyści dla budżetu Państwa.
Panie Premierze czas na Pana reakcję w interesie Państwa i Swoich Policjantek i Policjantów!!!

Biuro Prasowe Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

Petycja w załączniku

źródło: nszzp.pl