Zakończyła się pierwsza część posiedzenia Sejmowej Komisji ds. Petycji (PET).  W posiedzeniu Komisji wziął udział Przewodniczący NSZZ Policjantów Rafał Jankowski. Przedmiotem posiedzenia Komisji była anonimowa petycja dotycząca obniżenia uposażeń mundurowym na L-4 do 60%.

Posiedzenie Komisji można odsłuchać tutaj

Pod nieobecność Pani poseł Kornelii Wróblewskiej petycję przedstawił przewodniczący Komisji, podkreślając na wstępie, iż była ona również przedmiotem posiedzenia Komisji Senackiej, gdzie została odrzucona.

W imieniu MSWiA rekomendację do odrzucenia tej petycji przedstawił Dyrektor Departamentu  Szymkiewicz uznając tę petycję za przykład zdecydowanie dyskryminacyjnego dokumentu o charakterze typowo sankcyjnym. Wytknął też autorowi petycji niespójność.

Kolejny głos dotyczył pytania o cel takiej petycji – sankcja dotyczyć miałaby tylko policjantów, wobec tych którzy utracili zdolność do służby orzeczeniem lekarskim L-4. – Ta petycja to jaskrawy przykład dyskryminacji Nie można zakładać, że każdy nadużywa zwolnień i nie można karać zbiorowo.

W dyskusji głos zabrał Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski, który na wstępie podziękował przedstawicielom MSWiA za ich wypowiedzi i rekomendację do odrzucenia petycji. – Mogę jedynie dodać, że autor tej petycji nie zdaje sobie sprawy z faktu, że taka sytuacja mogłaby doprowadzić do destabilizacji policji i przełożyłoby się to na bezpieczeństwo kraju. – Mógłbym dodać jedynie coś na temat kondycji psychofizycznej jej autora... – zakończył Rafał Jankowski

Komisja przyjęła decyzję o odrzuceniu petycji.

*****

 

Na posiedzeniu, które rozpoczęło się o godzinie  13:00 – Komisja do Spraw Petycji (PET) rozpatrzyła między innymi petycję w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie zakazu łączenia emerytury policyjnej z wykonywaniem pracy zarobkowej lub prowadzeniem działalności gospodarczej: w przypadku kobiet przed ukończeniem 60 roku życia, a w przypadku mężczyzn – przed ukończeniem 65 roku życia.

Tę część posiedzenia Komisji można odsłuchać tutaj

Petycję przedstawił poseł Duszek, który poinformował, iż  petycja wniesiona została przez osobę fizyczną. Petycja mieści się w zadaniach Sejmu i spełnia wymogi formalne. Dalej poseł odczytał uzasadnienie petycji z jej treści, a następnie stwierdził, że niektóre aspekty postulatów zawartych w petycji są uregulowane w prawie. Dalej poseł odczytał opinię Biura Analiz Sejmowych, zdaniem którego realizacja postulatów zawartych w Petycji wprowadzałaby bezwzględny zakaz dodatkowego zarobkowania na emeryturze, który nie znajduje odzwierciedlenia w przepisach Konstytucji.

Z-ca Dyrektora Departamentu Dariusz Szymkiewicz MSWiA – Takie same regulacje prawne o uposażeniu emerytalnym obejmują policjantów oraz inne służby… W ocenie MSWiA wyodrębnienie z tego grona jedynie funkcjonariuszy policji nie znajduje żadnego uzasadnienia – Podnoszę element dyskryminowania w ramach jednego resortu, Ewentualna zmiana przepisu wpłynęłaby dodatkowo  na obniżenie atrakcyjności służby w policji w stosunku do innych służb.
Publiczny charakter zadań zmusza policjantów do pełnienia służby w różnych warunkach i w różnych porach. Policjanci muszą być dyspozycyjni, podkreślił Dyrektor. To nie jest stosunek równości podmiotów, to są funkcjonariusze służb zmilitaryzowanych. Podsumowując: odniosę się do stanowiska Europejskiego Trybunału Praw Człowieka który sprzeciwił się zakazowi łączenia emerytury z pracą.

Przewodniczący Komisji – Jak wygląda sprawa wakatów w policji? Każde ograniczanie uprawnień będzie zniechęcać do szukania pracy w policji?

D. Szymkiewicz – Myślę, że to ważny element przemawiający, za odrzuceniem żądania zawartego w Petycji, choć sytuacja wakatów nie wygląda tak źle obecnie.

Przewodniczący Komisji – Proponuję nie uwzględniać żądania w petycji, czy są uwagi? Nie słyszę, więc
Komisja postanawia nie uwzględniać żądania zawartego w Petycji 

(jp)

 

źródło: nszzp.pl