Emeryci mają miesiąc na odzyskanie części ekwiwalentu za urlop

Emerytowani policjanci mają miesiąc na zwrócenie się z wnioskiem o ponowne wyliczenie ekwiwalentu w zamian za niewykorzystany urlop. Dotyczy to policjantów, którzy przeszli na zaopatrzenie emerytalne po wejściu w życie nowelizacji ustawy o Policji wprowadzającej art. 115a, uznany przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucją w zakresie wysokości stawki dziennej tego ekwiwalentu. Wyrok TK został opublikowany w Dzienniku Ustaw z dnia 8 listopada 2018 r., poz. 2102. Od tej daty jest liczony czas jednego miesiąca na zwrócenie się do komendanta jednostki, w której bezpośrednio przed zwolnieniem policjant pełnił służbę.

Wszystkim zainteresowanym Zarząd Główny NSZZ Policjantów postanowił ułatwić dochodzenie swoich roszczeń. W tym celu kancelaria prawna przygotowała opinię zawierającą wszelki potrzebne informacje oraz wzór wniosku umożliwiający wznowienie postępowania administracyjnego i ponowne ustalenie wysokości i wypłaty należnego ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. Podstawę wniosku o wznowienie  stanowi art. 145a Kodeksu postępowania administracyjnego.

Sławomir Koniuszy