Warmińsko-Mazurski Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów uzyskał oficjalne potwierdzenie, że Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nie wycofa się z Decyzji Nr 90/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie określenia minimalnych stawek dodatku służbowego oraz zasad ich podwyższania. Takie zapewnienie padło z ust Komendanta w dniu 19 czerwca 2024 r., podczas posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego w Starych Jabłonkach.

W dniach 19 – 20 czerwca 2024 r. w Starych Jabłonkach odbyło się posiedzenie Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Olsztynie. W części posiedzenia uczestniczyli insp. Mirosław Elszkowski, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie i insp. Jarosław Brzozowski, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie ds. Logistyki. To z ich udziałem obradowano nad takimi zagadnieniami, jak m.in.: wdrożenie decyzji w sprawie minimalnych stawek dodatku służbowego oraz zasad ich podwyższania; zasady przyznawania dodatków służbowych na czas pełnienia zadań niewchodzących w zakres podstawowych obowiązków służbowych; rozwiązania umożliwiające lepsze wykorzystanie doświadczenia zawodowego policjantów, którzy przeszli lub zamierzają przejść na emeryturę; współpraca służbowo-związkowa w zakresie kształtowania polityki dyscyplinarnej, z uwzględnieniem większego nacisku na miękkie narzędzia oddziaływania dyscyplinarnego w przypadku drobniejszych przewinień; sposoby realizacji zadań przez wydziały i komórki kontroli w sprawach wzbudzających duże zainteresowanie społeczne i medialne; propozycja utworzenia rezerwy kadrowej na stanowiskach kierowniczych nieobjętych takim obowiązkiem; propozycja przywrócenia komisji konkursowych na stanowiska komendantów i naczelników.

Minimalne dodatki służbowe

14 czerwca na rachunki policjantów trafiły pieniądze pochodzące z podwyższenia dodatków służbowych (o 20%) z wyrównaniem od 1 stycznia i funkcyjnych (w granicach do 15 – 20%), bez wyrównania. Chociaż w wymiarze indywidualnym regulacja dodatków nie była imponująca, to jej powszechność pociągnęła za sobą dość spore koszty. I są to koszty, które należy uwzględnić i oszacować, zanim zostanie wdrożona decyzja określająca rozwiązania, które przyjęliśmy w naszym garnizonie. Konkretem w całej tej sprawie jest to, że Komendant Elszkowski, podkreślając, że się z Decyzji Nr 90 nie wycofa, na 15 lipca wyznaczył termin spotkania, na którym zapadnie decyzja co do sposobu wdrożenia minimalnych dodatków służbowych. Na początku lipca mają się pojawić konkretne wyliczenia finansowe, które trafią również do Zarządu Wojewódzkiego.

Dodatek za dodatkowe obowiązki

Nie ulega żadnej wątpliwości, że każdy policjant obarczony obowiązkami wykraczającymi poza zakres zadań przypisanych do konkretnego stanowiska służbowego powinien otrzymać gratyfikację w postaci zwiększonego dodatku służbowego na czas wypełniania dodatkowych obowiązków. Zdaniem Zarządu Wojewódzkiego taki dodatek powinien nie tylko odzwierciedlać skalę obciążenia, ale także być ujednolicony w skali całego garnizonu. O ile ten pierwszy element ma ścisły związek z ograniczeniami finansowymi, wciąż tkwiąc w sferze pobożnych życzeń, o tyle standaryzacja takich dodatków wydaje się znacznie prostsza. Komendant Elszkowski przychylił się więc do tego, aby do końca czerwca zebrać dane na temat ilości i wysokości dodatków z tytułu zwiększonych obowiązków służbowych, by oszacować szanse na ich wystandaryzowanie i ewentualną korektę. W ocenie Zarządu Wojewódzkiego taki dodatek należy się policjantowi, któremu formalnie przydzielono zadania innego policjanta. Klasycznym przykładem może być dodatkowy rewir dzielnicowego. 

Współpraca w kształtowaniu odpowiedniej dyscypliny służbowej

Wychodząc z założenia, że najmłodsze pokolenia policjantów cechuje większa wrażliwość na narzędzia wykorzystywane przez przełożonych w zakresie kształtowania dyscypliny służbowej, Zarząd Wojewódzki zaproponował Komendantowi Wojewódzkiemu, by w przypadkach drobniejszych naruszeń dyscypliny służbowej korzystać z rozwiązań pozaprocesowych. Przewodniczący ZW zapewnił, że w proces takiego dyscyplinowania chętnie włączą się przewodniczący poszczególnych Zarządów Terenowych, wymaga to jednak akceptacji ze strony całego kierownictwa no i oczywiście szerszej dyskusji.

Wyjaśnianie zdarzeń nadzwyczajnych, a „wyroki medialne”

Nie jest tajemnicą, szczególnie dla policjantów, że każda, nawet najdrobniejsza interwencja stać się może zdarzeniem nadzwyczajnym. Najczęściej decyduje o tym zachowanie osób, wobec których policjanci podejmują czynności, ale zdarzają się też sytuacje, gdzie to policjant – z różnych, przeważnie niezawinionych powodów – popełni jakiś brzemienny w skutkach błąd. Odnosząc się do oczekiwań policjantów nie chodzi o to, by przymykać oko na nieprawidłowości, ale o to, by bronić policjantów, jeśli przemawiają za tym obiektywne argumenty. Zdarzenia nadzwyczajne od zawsze przyciągały uwagę mediów i opinii publicznej, wywierając presję na osoby odpowiedzialne za proces wyjaśniania i wskazywania winowajców. Dla mediów liczy się ładunek emocjonalny, bo to on potęguje zainteresowanie opinii, dla przełożonych – szybkie wyjaśnienie sprawy. Jakkolwiek obydwa cele bywają rozbieżne, pośpiech źle wpływa na proces dochodzenia do prawdy. Najgorzej jest wtedy, kiedy media od ręki wydały wyrok, a sprawa wciąż jest w toku, wciąż nie ma oceny biegłych. W takich sytuacjach uwaga zarówno opinii publicznej, jak i policjantów skupia się na tych, którzy odpowiadają za wyjaśnienie. Mając przykłady, że nie wszyscy przełożeni sobie z tym radzą, NSZZ Policjantów oczekuje, że odpowiedzialni za proces wyjaśniania będą odporni na wszelkie nieformalne naciski i wstrzemięźliwi w formułowaniu przedwczesnych ocen. Zarząd Wojewódzki uznał za stosowne, by o tym nie zapominać, szczególnie przy okazji zmiany na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego, który sprawuje nadzór nad tego typu standardami. Nie ma bowiem nic gorszego, jak brak zaufania do przełożonych, którzy tych standardów nie przestrzegają.       

PPE

Do decyzji o dużym znaczeniu dla policjantów można zaliczyć uchwałę poświęconą „Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” (PPE), która będzie uruchamiana w przypadku śmierci policjanta lub w sytuacji, gdy policjant znajdzie w stanie krytycznym. Procedura, którą w całości opłaci Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów skoncentruje się na członkach najbliższej rodziny policjanta, niebędących funkcjonariuszami, czyli zapewni fachowe, psychologiczne wsparcie tym, którym ze względów formalnych nie mogą pomóc psychologowie zatrudnieni w Policji.

Zarząd Wojewódzki podjął też decyzję o uzupełnieniu środków przeznaczonych przez Zarząd Główny na dofinansowanie wczasów dla członków NSZZ Policjantów posiadających najniższy dochód per capita. Dzięki temu, ze znaczącego dofinansowania skorzystają 4 rodziny, które w tym roku wybiorą się na wczasy. Do końca czerwca Zarządy Terenowe mają przekazać konkretne kandydatury. 

Biuro Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów   

 

IMG 9500