W dniach 5 – 6 marca 2024 r. w Starych Jabłonkach obradował Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów. W części poświęconej ukształtowaniu współpracy z nowym kierownictwem w garnizonie oraz aktualnym problemom, wziął udział Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie mł.insp. Paweł Krauz.

Oprócz dyskusji związanej z decyzją o powołaniu służbowo-związkowego Zespołu do opracowania nowego modelu dodatków służbowych, tematem przewodnim całego posiedzenie stała się rekordowa liczba wakatów. Z danych kadrowych wynika bowiem, że na dzień 1 marca wakaty w skali województwa przekroczyły 12,5%, osiągając w niektórych powiatach 20%. Członkowie Zarządu Wojewódzkiego nie mieli wątpliwości, że przełoży się to na dalsze obciążenie policjantów, w związku z czym wszystkie skierowane do Komendanta Wojewódzkiego postulaty uwzględniły tę okoliczność.

Z obawami Związkowców zgodził się Komendant Krauz. W swoim wystąpieniu podkreślił, że w ocenianiu pracy podległych mu komendantów będzie zwracał uwagę nie tylko na poziom realizacji zadań, ale przede wszystkim na obiektywizm i dobrą atmosferę służby. Jego zdaniem, władza jaką dysponują przełożeni nie może być źródłem samozadowolenia, ale szczególnym obowiązkiem, który z jednej strony pozwala na sprawną realizację zadań, z drugiej zaś – na okazywanie szacunku i uznania podwładnym za ich dobrze wykonaną robotę. Komendant Krauz wyraził nadzieję, że w osiągnięciu tego celu pomoże mu NSZZ Policjantów. Ze swojej strony zapewnił o otwartości na współpracę i zadeklarował  współdziałanie zarówno w rozwiązywaniu pojawiających się problemów, jak i wdrażaniu rozwiązań służących policjantom.

Wśród konkretów, które omówiono z Komendantem Wojewódzkim znalazły się:

Potrzeba znalezienia sposobu na rekompensowanie obciążeń spowodowanych dużą ilością wakatów. Członkowie Zarządu Wojewódzkiego zauważyli, że w jednostkach z największą liczbą wakatów, takich jak: Mrągowo, Giżycko, Węgorzewo, Ełk, Braniewo czy Olecko, zapewnienie ciągłości obsługi zdarzeń staje się coraz większym wyzwaniem. Całodobowa obsługa zdarzeń jest zapewniona, ale coraz częściej odbywa się to z przekraczaniem norm dotyczących planowania dyżurów domowych, czyli kosztem policjantów. W ocenie Związku, jednym z pomysłów na złagodzenie skutków tego zjawiska może być wykorzystanie możliwości, jakie zapewnia art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy o Policji (krótkoterminowy, dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze do 10 dni roboczych). Komendant Krauz nie wykluczył możliwości wykorzystania tej propozycji pod warunkiem, że uda się wypracować przejrzystą i zgodną z przepisami procedurę.

Komendant Wojewódzki z zaskoczeniem zareagował na przypadki nienaliczania policjantom pionu kryminalnego lub dzielnicowym ekwiwalentu w zamian za posiłki regeneracyjne, który zgodnie z przepisami (§ 13 ust. 2 rozporządzenia MSWiA ws. otrzymywania wyżywienia przez policjantów) przysługuje w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 marca za służbę na wolnym powietrzu pełnioną przez co najmniej 4 godziny dziennie (15 zł za dzień). Zapewnił, że po otrzymaniu bliższych szczegółów zbada tę sprawę.

Związkowcom zależało też na ujednoliceniu w całym garnizonie stawek dodatku służbowego za wykonywanie obowiązków ponadnormatywnych (piro, NPP, poczet sztandarowy, nieetatowa kompania honorowa, instruktor strzelecki, instruktor TiTI, instruktor tasera, itd.).  

Sporą część dyskusji poświecono tematowi rezerwy kadrowej, która w tej chwili unormowana jest jedynie w zakresie służby dyżurnej. Komendant zgodził się z argumentami przemawiającymi za odtworzeniem takiej rezerwy w odniesieniu do większości stanowisk kierowniczych. Zwrócił przy tym uwagę, że w Policji zbyt mało miejsca poświęca się kwestii przygotowywania policjantów do pełnienia funkcji kierowniczych. Jego zdaniem dobrze przygotowane do zarządzania kadry, to większy komfort służby dla policjantów liniowych.

Za sprawą jednego przypadku w garnizonie na tapet wrócił temat umundurowania policjantów dochodzeniowo-śledczych, którzy zgodnie z decyzją Komendanta Głównego Policji nie muszą w codziennej służbie nosić munduru i z tego też tytułu ich ekwiwalent
w zamian za umundurowanie jest dużo niższy niż np. ekwiwalent policjantów pionu prewencji. Przepis mówi również o tym, że gdy wymaga tego interes służby kierownik jednostki może zadecydować inaczej. Zarząd Wojewódzki uważa, że taka decyzja powinna pociągać za sobą skutki finansowe. Chodzi o to, że jeśli policjanci muszą nosić mundur częściej niż wynika to z normy przewidzianej dla nich w rozporządzeniu, trzeba im za to zapłacić. Komendant Wojewódzki postanowił przyjrzeć się tej sprawie.    

Podobne zapewnienie Komendant złożył w sprawie imienników wydawanych jedynie dla policjantów nowoprzyjętych. Reszta musi je kupić za własne pieniądze, ponieważ z wstępnej oceny wynika, że nie pozwala na to konstrukcja przepisów mundurowych (§ 28 ust. 3a rozp. MSWiA z 18 maja 2022 r. ws. umundurowania policjantów).  

Biuro Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Olsztynie

 

 

 

20240305 posiedzenie ZW 5

20240305 posiedzenie ZW 1

20240305 posiedzenie ZW 2

20240305 posiedzenie ZW 6

20240305 posiedzenie ZW 7

20240305 posiedzenie ZW 8

20240305 posiedzenie ZW 9

20240305 posiedzenie ZW 10

20240305 posiedzenie ZW 12

20240305 posiedzenie ZW 13

20240305 posiedzenie ZW 14

20240305 posiedzenie ZW 15