Po ubiegłotygodniowej konferencji, podczas której Premier Mateusz Morawiecki przekazał ogólne informacje m.in. nt. wzrostu uposażeń w służbach mundurowych przyszedł czas na szczegóły, a konkretnie – na doprecyzowanie wszystkiego tego, co związki zawodowe wraz z ministrem zapoczątkowały jeszcze przed wakacjami. Nie należy bowiem zapominać, że to właśnie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz ze związkami reprezentującymi służby mundurowe rozpoczął rokowania opierające się na przekonaniu, że waloryzacja wynagrodzeń i uposażeń przewidziana w pierwotnej wersji ustawy budżetowej (6,6%) była dalece niewystarczająca i szkodliwa zarówno z punktu widzenia funkcjonariuszy, jak i bezpieczeństwa. O tym, co było przedmiotem wczorajszych uzgodnień pomiędzy związkami a ministrem, i jakie będą dalsze działania przeczytacie państwo poniżej we wspólnym komunikacie.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów

WSPÓLNY KOMUNIKAT MSWIA ORAZ ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH SŁUŻB PODLEGŁYCH RESORTOWI

Przyszłoroczna waloryzacja uposażeń w wysokości 12,3 proc. była głównym tematem wtorkowego spotkania ministra Mariusza Kamińskiego oraz wiceministra Macieja Wąsika z przedstawicielami związków zawodowych służb mundurowych podległych resortowi.

Wzrost uposażeń dla funkcjonariuszy służb podległych MSWiA

Zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego - policjanci, strażacy, strażnicy graniczni oraz funkcjonariusze SOP otrzymają w przyszłym roku waloryzację uposażeń w wysokości 12,3 proc. Będzie to wzrost znacząco przekraczający inflację, zaplanowaną w 2024 roku na poziomie około 6,6 proc.

Podczas wtorkowego spotkania szef MSWiA Mariusz Kamiński podkreślił, że wypracowane rozwiązania to przede wszystkim efekt dialogu ze stroną społeczną m.in. rozmów z przedstawicielami związków zawodowych służb mundurowych.

Związki zawodowe podniosły również kwestię uwarunkowań prawnych związanych z wysokością podwyżki z marca tego roku i obawy środowiska dotyczące uposażeń funkcjonariuszy w styczniu i lutym 2024 r. MSWiA zapewniło stronę społeczną, że aktualny poziom uposażeń – uwzględniający podwyżkę z tego roku – zostanie utrzymany. Żadna sytuacja z obniżaniem uposażeń nie będzie miała miejsca.

Podwyższenie grup zaszeregowania dla dyżurnych oraz kadry dydaktycznej w szkołach policyjnych

Zgodnie z postulatem przedstawicieli związków zawodowych, resort przygotował projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego. Projekt jest już na końcowym etapie prac legislacyjnych i w najbliższym czasie trafi do podpisu ministra.

Przewiduje on m.in. wprowadzenie rozwiązań w zakresie podwyższenia grup zaszeregowania policjantom pełniącym służbę na stanowisku dyżurnego komendy powiatowej (miejskiej, rejonowej) Policji i komisariatu Policji oraz pełniącym służbę na stanowiskach dydaktycznych w szkołach policyjnych, w tym w Akademii Policji w Szczytnie. Spowoduje to wzrost uposażenia zasadniczego dla funkcjonariuszy pełniących służbę na tych stanowiskach.

Zmiany w zakresie podwyższenia grup zaszeregowania dla dyżurnych oraz kadry dydaktycznej będą miały zastosowanie do uposażeń policjantów od 1 sierpnia  br. Spowoduje to wzrost uposażenia zasadniczego na tych stanowiskach.

We wtorkowym spotkaniu udział wzięli minister Mariusz Kamiński; wiceminister Maciej Wąsik; przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Rafał Jankowski; przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej Marcin Kolasa; przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” Bartłomiej Mickiewicz; wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Sławomir Koniuszy; wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa Paweł Borek.

Kolejne spotkanie zaplanowano na 7 września br.

 

https://www.gov.pl/web/mswia/wspolny-komunikat-mswia-oraz-zwiazkow-zawodowych-sluzb-podleglych-resortowi2

202308029 zz 003

202308029 zz 014

202308029 zz 009

202308029 zz 010

202308029 zz 011

202308029 zz 012