3 kwietnia 2019 r. w MSWiA odbyła się kolejna tura rozmów poświęcona realizacji Porozumienia z dnia 8 listopada 2018 r.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, przedstawiciele resortu przygotowali projekt harmonogramu poświęcony realizacji zobowiązań, które wejdą w życie w dalszych terminach, a przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych zaprezentowali poprawki do rozwiązań, jakie będą wprowadzone od dnia 1 lipca 2019 r.

Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji w spotkaniu reprezentowali m.in.: Michał Ciechowski, szef Gabinetu Politycznego Ministra, Edward Zaremba, pełnomocnik Ministra ds. Kontaktów ze Związkami Zawodowymi i Władysław Budzeń, dyrektor Departamentu Budżetu w MSWiA. Stronę związkową reprezentowali przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych i strażacka „Solidarność”. Z ramienia NSZZ Policjantów, w spotkaniu uczestniczyli Rafał Jankowski, Andrzej Szary i Sławomir Koniuszy. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele kierownictwa poszczególnych formacji podległych resortowi SWiA. Komendanta Głównego Policji reprezentował jego zastępca nadinsp. Kamil Bracha.

Przedstawione przez Federację uwagi do projektu nowelizacji ustawy, która ma wejść od dnia 1 lipca 2019 r. odnosiły się do kwestii sposobu naliczania tzw. nadgodzin, za które funkcjonariusze otrzymywać będą pełną rekompensatę w wysokości 1/172 części miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym. Strona związkowa chce, żeby półroczny system rozliczeniowy zapisany w projekcie nie obejmował Policji i Straży Granicznej, gdzie obowiązują systemy trzymiesięczne. Za takim rozwiązaniem opowiedział się nadinsp. Kamil Bracha, Zastępca Komendanta Głównego Policji. Zachowania status quo w zakresie systemów jakie w poszczególnych służbach obowiązują obecnie bronił również gen. brygadier Leszek Suski, Komendant Główny PSP. Inne zdanie na temat systemu rozliczeniowego w Straży Granicznej zaprezentowała Pani płk SG Wioleta Gorzkowska, Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej. W jej ocenie półroczny system rozliczania nadgodzin będzie lepszy dla funkcjonariuszy SG ze względu na sezonowy charakter ich występowania. Opinię Pani pułkownik SG podzielili szefowie SOP.

Kolejna uwaga, jaką strona związkowa wniosła do systemu rekompensaty pieniężnej za nadgodziny odnosiła się do funkcjonariuszy na stanowiskach kierowniczych, którzy ze względu na posiadane dodatki funkcyjne nie otrzymaliby prawa do takiej rekompensaty. Przedstawiciele Federacji uznali to rozwiązanie za wysoce niesprawiedliwe wykazując, że zdecydowana większość funkcjonariuszy otrzymujących dodatki funkcyjne zajmuje bardzo niskie stanowiska kierownicze, które pod względem realizowanych zadań od typowych stanowisk wykonawczych różnią się w naprawdę niewielkim stopniu. Broniąc równouprawnienia w tym zakresie, przedstawiciele Federacji podkreślali, że różnice występujące pomiędzy wysokością dodatków służbowych i funkcyjnych, szczególnie w obrębie najniższych stanowisk kierowniczych są tak niewielkie, jak same dodatki służbowe, których rzeczywista wysokość kształtuje się na poziomie około 12% uposażenia zasadniczego, chociaż w przypadku funkcjonariuszy z najwyższym stażem służby powinna osiągać 50%.

Ostatnią kwestią sporną zgłoszoną do projektu nowelizacji ustawy w zakresie rekompensaty za nadgodziny były istniejące zaległości i perspektywa ich zniwelowania do czasu wejścia w życie nowych przepisów. Z przebiegu dyskusji i liczb, jakie padły jeśli chodzi o ilość nadgodzin w poszczególnych służbach, strony doszły do przekonania, że zwrócenie funkcjonariuszom dni wolnych w zamian za wygenerowane dotychczas nadgodziny jest mało realne, w związku z czym przedstawiciele Federacji złożyli wniosek, żeby po wprowadzeniu odpłatności za nadgodziny nie dzielić zaległości na „stare” i „nowe”, tylko za to wszystko zapłacić.  

Przedstawiciele Federacji zapewnili, że zaprezentowane uwagi zostaną sformułowane na piśmie i do dnia 5 kwietnia 2019 r. trafią do MSWiA, wraz z uwagami dotyczącymi harmonogramu prac nad dalszymi punktami Porozumienia, w tym m.in. w sprawie likwidacji art. 15a, który zdaniem strony związkowej od dnia 1 stycznia 2020 r. nie powinien stanowić już problemu.