13 marca 2018 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów z udziałem Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej. Posiedzenie odbyło się w Sali Kolumnowej Hotelu Łazienkowskiego w Warszawie.

Porządek obrad:
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok – sprawozdanie przedstawił wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów Piotr Malon. Przyjęcie preliminarza wydatków na rok 2018.Zajęcie stanowiska w sprawie zmiany umowy i porozumienia z Komendantem Głównym Policji.Zatwierdzenie decyzji Prezydium ZG NSZZ Policjantów.Rozpatrzenie wniosków Zarządów Wojewódzkich i Szkolnych NSZZ Policjantów.Sprawy bieżące.