Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/ przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji (druk nr 3032).Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/ przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji (druk nr 3032).Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Arkadiusz Czartoryski (PiS).

Projekt ma na celu wprowadzenie przepisów umożliwiających pokrywanie przez Policję kosztów tymczasowego zakwaterowania policjanta przeniesionego do służby w innej miejscowości przez cały okres pełnienia tej służby.Komisja przyjęła sprawozdanie w brzmieniu przedłożenia.Sprawozdawca – poseł Arkadiusz Czartoryski.

Komisja powołała podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (druk nr 2989). Przewodniczącym podkomisji został poseł Piotr Polak (PiS). 

Projekt ma na celu określenie dopuszczalnych celów, zakresu przedmiotowego i podmiotowego oraz definicji przetwarzania danych osobowych, regulację w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych oraz praw osób, których dane dotyczą, a także określenie zadań i wymogów stawianych przed administratorem, podmiotem przetwarzającym oraz inspektorem ochrony danych osobowych.W posiedzeniu uczestniczyli: zastępca Komendanta Głównego Policji – nadinsp. Dariusz Augustyniak oraz dyrektor Departamentu Porządku Publicznego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Mariusz Cichomski.

Źródło