Nadkom Dorota Rak od dwóch lat jest Pełnomocnikiem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie do spraw Ochrony Praw Człowieka. Od lat zaangażowana w działalność związkową na rzecz policjantów i pracowników Policji. Bożena Przyborowska zapytała ją m.in., o to, jak w Policji realizowane są zadania z zakresu ochrony praw i wolności człowieka?

- Jak wyglądała Twoja droga służbowa w Policji? Gdzie rozpoczęłaś służbę, kiedy, jakie były jej etapy, gdzie zdobyłaś najwięcej doświadczenia, które przydaje Ci się na obecnie zajmowanym stanowisku? -Służbę w Policji rozpoczęłam 20 maja 1999 r. na stanowisku aplikanta Zespołu Prewencji Komisariatu Policji w Barczewie KMP w Olsztynie. W 2000 roku na własną prośbę zostałam przeniesiona do dalszego pełnienia służby w Oddziale Prewencji Policji w Olsztynie. Natomiast od września 2011 r. obowiązki służbowe realizowałam w Wydziale Kadr i Szkolenia KWP w Olsztynie, gdzie zajmowałam stanowiska asystenta, specjalisty i eksperta. 1 kwietnia 2021 r. Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie mianował mnie na stanowisko eksperta Zespołu ds. Ochrony Praw Człowieka KWP w Olsztynie i ustanowił Pełnomocnikiem Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka. W czasie wieloletniej służby na różnych stanowiskach nabyłam doświadczenie zawodowe i umiejętności, które wykorzystuję na obecnie zajmowanym stanowisku. Podnosiłam swoje kwalifikacje. Ukończyłam z wyróżnieniem dwa kierunki studiów, studia podyplomowe oraz wiele kursów specjalistycznych oraz egzaminy na stopnie sierżanta, młodszego aspiranta i podkomisarza. Uważam, że najwięcej doświadczenia zdobyłam pełniąc służbę w Wydziale Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, gdzie m.in. koordynowałam współdziałanie wydziału z kierownictwem i specjalistami ds. kadr jednostek organizacyjnych garnizonu warmińsko – mazurskiego w zakresie prawidłowości doboru kadr do tych jednostek, i zgodności podejmowanych działań z polityką kadrową Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie. - Oprócz pracy zawodowej działasz również w organizacjach społecznych działających przy KWP w Olsztynie. Na czym ta działalność polegała, polega? - Od 2011 roku pełnię funkcję przewodniczącej Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo – Pożyczkowej przy KWP w Olsztynie, która jest najskuteczniejszą formą wzajemnej pomocy koleżeńskiej w miejscu pracy. Kasa zrzesza obecnie ponad 730 członków, którzy z jednej strony wzajemnie świadczą sobie pomoc finansową, a z drugiej – z tej wzajemnej pomocy korzystają

Należą do niej funkcjonariusze oraz pracownicy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz jednostek Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego. Dla przykładu mogę wskazać, że kasa udziela swoim członkom nieoprocentowanych pożyczek, krótko i długoterminowych. Od 2012 r. zaangażowana jestem w działalność związkową NSZZ Policjantów, zostałam wówczas wybrana na wiceprzewodniczącą Warmińsko–Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów. W okresie od 2014 do 2022 r. pełniłam funkcję przewodniczącej Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów KWP w Olsztynie. Obecnie nadal współpracuję z tymi zarządami. Związek zrzesza policjantów, emerytów i rencistów Policji. Jest samorządną organizacją zawodową, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Zaangażowanie w sprawy ważne dla policjantów i pracowników Policji, realna pomoc tym, którzy jej potrzebują sprawiły, że obie organizacje pod moim przewodnictwem zyskały 200% wzrost liczby członków. -Organizujesz wiele przedsięwzięć skierowanych do kobiet, dzieci, rodzin. Które z nich są Ci szczególnie bliskie? Z organizacji których jesteś dumna? - W trakcie pełnienia służby byłam inicjatorem i organizatorem wielu wydarzeń profilaktyczno-edukacyjnych, kulturalnych oraz integracyjnych skierowanych zarówno dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego, jak również ich rodzin, a także wdów i sierot po poległych policjantach. Przedsięwzięcia organizowane z okazji „Dnia Dziecka”, „Dnia Rodziny”, „Mikołajek” były okazją do miłego spędzenia czasu w gronie rodziny i znajomych, natomiast spotkania na okoliczność „Dnia Chłopaka”, jak też „Międzywydziałowe spotkania integracyjne”, miały na celu integrację środowiska policyjnego po trudach codziennej służby i pracy. Wszystkie organizowane przedsięwzięcia cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem funkcjonariuszy i pracowników Policji. Natomiast wydarzenia, z których jestem szczególnie dumna, to te które organizuję od 2014 r. dla policjantek oraz pracownic cywilnych Policji z okazji „Międzynarodowego Dnia Kobiet”. Spotkania mają na celu realizację zasady równego traktowania, ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej kobiet. W tym roku szkolenie odbyło się pod nazwą „Dzień Kobiet w Polsce i na świecie – równość i niezależność”. Przedsięwzięcie wpisywało się w zadania określone m.in. w „Planie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie ochrony praw i wolności człowieka, realizacji zasady równego traktowania i przestrzegania zasad etyki zawodowej w Policji na lata 2021-2023”, „Harmonogramie realizacji zadań w związku z 20-leciem wprowadzenia zasad etyki zawodowej Policjanta”, „Programie wzmacniania uczciwości i zapobiegania korupcji w Policji na lata 2021-2023” oraz „Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021 – 2025”. Szkolenie stanowiło ważną okazję do podniesienia świadomości związanej z prawami kobiet i równością płci, z wyzwaniami przed którymi stoją kobiety oraz jaki potencjał w nich tkwi. 

 

całość wywiadu można przeczytaj w 234 numerze Informatora KWP w Olsztynie